ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายไสว จุฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ เบ้าชาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา