ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนวลลออ นาถศรีทา
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ บุตรแสนคม
ครู คศ.1

นางสาวอภิสรา ทองอ้ม
ครู คศ.1

นายวรุต ชาติงาม
ครูผู้ช่วย

นางณีญารัตน์ เที่ยงสัตย์ภณเดช
พี่เลี้ยงเด็ก

นางบุศรา ช่างกลึง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกรภรณ์ มุ่งนวล
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอัจฉรา กาญจนวาส
พี่เลี้ยงเด็ก