ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภิญญาพัชญ์ รามัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1