ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1