ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภิญญาพัชญ์ รามัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1