ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา ลีละสมวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ โนมขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2