ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา ลีละสมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมศักดิ์ โนมขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2