ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงหฤทัย เพชรสี่หมื่น
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ลีละสมวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ โนมขุนทด
ครูผู้ช่วย