ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวไพลิน เมฆฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
ครู คศ.1