ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวิชญ์ จิระเวช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ