กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวผจงจิต นิยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรำไพพรรณ กิจจาเกษมกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1