ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวผจงจิต นิยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรำไพพรรณ กิจจาเกษมกุล
ครู คศ.1