ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทิศากร จันทาสังข์
ครู คศ.1