ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ