กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภัค ปู่ชิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2