ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภัค ปู่ชิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1